Site icon MotoFotoStudio

Keith Richards, 1966. photo by Gered MankowitzKeith, 1966.

photo by Gered Mankowitz

Exit mobile version