Site icon MotoFotoStudio

Georgia O’ Keeffe, 1956. photo by Yousuf KarshGeorgia O’ Keeffe, 1956.

photo by Yousuf Karsh

Exit mobile version